Algemene Voorwaarden Cashew Nutz

Artikels van Alg. Voorwaarden:

Artikel 1.    Bedrijfsgegevens

Artikel 2.   Definities

Artikel 3.   Algemeen

Artikel 4.   Ontbindingsrecht & Retourvoorwaarden

Artikel 5.   Levering

Artikel 6.   Garanties & Conformiteit

Artikel 7.   Klachten en Geschillen

Artikel 1.  Bedrijfsgegevens

 • Bedrijfsnaam: Cashew Nutz
 • Handelsnaam: CashewNutz.com
 • Vestigingsadres: Wolbrantskerkweg 50F  1069 DA Amsterdam
 • Bereikbaarheid: maandag t/m zaterdag per mail en Mobiele telefoon
 • E-mailadres: info@cashewnutz.com
 • Mobiele tel : +31 643413723
 • KvK-nummer: 53283449 te Amsterdam
 • BTW-identificatienummer: NL238805918B01

Artikel 2. Definities

 1. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Cashew Nutz.
 2. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
 3. Cashew Nutz: de onderneming die producten aan de consumenten aanbiedt.
 4. Overeenkomst: overeenkomst tussen consument en Cashew Nutz, komt tot stand door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 5. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.

Artikel 3. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen Cashew Nutz en consument tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de consument het aanbod van Cashew Nutz aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.

Artikel 4.  Ontbindingsrecht & Retourvoorwaarden

 1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 10 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger of een door de consument gekozen afleverlocatie.
 2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 3. Voedingsmiddelen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is.
 4. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Cashew Nutz te melden. Cashew Nutz verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 5. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Cashew Nutz geretourneerd te worden, conform de door Cashew Nutz verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 6. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
 7. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 10 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
 8. Cashew Nutz vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding.

Artikel 5. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Cashew Nutz kenbaar heeft gemaakt.
 2. Cashew Nutz zal bestellingen uiterlijk binnen 4 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Cashew Nutz zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 4 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Cashew Nutz zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen vergoeden.
 4. Het risico van vertragingen na het verzenden van het product is voor het Postbedrijf. Cashew Nutz kan alleen onderzoeken, waarom het product is vertraagd en hoe lang het nog kan duren voordat het geleverd wordt.

Artikel 6. Garanties & Conformiteit

 1. Cashew Nutz biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
 2. Consument dient de producten conform de bewaaradvies van Cashew Nutz te bewaren en gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website Cashew Nutz.
 3. Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen.
 4. Indien er een gebrek is bij het product, heeft consument recht op vervanging van het product.
 5. Vergoeding of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onzorgvuldigheid gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum of onjuiste opslag door consument.

Artikel 7. Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Cashew Nutz en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd van 10 dagen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Cashew Nutz.
 3. Bij Cashew Nutz ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Cashew Nutz hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

De algemene voorwaarden kan je hier downloaden:

Algemene Voorwaarden
PDF – 372,0 KB 198 downloads